ආදරය විරහව සහ කඳුල....

නෙතින් වැටෙන්නට වෙර දරන කඳුලු බින්දුව......

අම්මා........සංසාරෙදි ඉපදුන හැම ආත්මෙකම 
මගෙ අම්මා වෙලා නුඔ ඉන්න ඇතී......

මේ අත් බවයෙත් නුඹම ලබන්නට 
එතරම් මම පින් කරල ඇතී.....

නුඹේ සෙනේ මට අහස උසයි මට
අම්මේ මතු මතුත් ඇතී.......

පතමි පැතුම් මම අම්ම නුඹයි මට
සරන පුරා මේ බවයෙ නිතී.....

බලා සිටිමි....

සොදුර, 
කලක් තිස්සේ පෙරුම් පුරා හිමිකරගත් සෙනෙහස නුඹය...
නෙතු අයා බලා සිටින සොදුරු රුව නුඹය... 
කදුළැල් සලා දරාගත් සුසුම නුඹය... 
මුලු ලොවට හොරෙන් නෙතු අග තනිය මැකූ කදුලු බින්දුව නුඹය.... 
විඩාව නිවා සනහාලන පින්බර සිනහව නුඹය... 
නිදිවරා බලා සිට අයදින උණුසුම නුඹය... 
ආදරයේ මුදු පහස රැදි සුවය සතුට සමගින් මවෙත ගෙන එන්න... 
ඔබ එන්න....